Reklama SK VHA

Strony te są przeznaczone dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę, nowoczesną lub ludową, głównie dla tych, którzy pracują z plikami midi, ale także dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek kontakt z muzyką i produkcją muzyczną, ewentualnie niekiedy chcą zamieścić ogłoszenie związane z muzyką lub takiego ogłoszenia szukają. Serwer ten funkcjonuje jako e-shop, który oferuje szeroki wybór utworów (midi, mp3) i tekstów. Na stronach midishopu możecie Państwo nie tylko kupować, ale również sprzedawać i zamieszczać ogłoszenia zgodnie z warunkami użytkowania serwera www.midishop.sk.

Postanowienia wstępne

 1. Serwer internetowy www.midishop.sk (zwany dalej „midishop“) jest publicznym serwerem informacyjno – rozrywkowym oferującym osobom prywatnym, fizycznym, a także prawnym (zwanymi dalej „użytkownik“) usługi komercyjne i niekomercyjne.
 2. Przedstawione warunki regulują zasady korzystania ze stron internetowych midishopu przez jego użytkowników. Administratorem serwera internetowego midishop na podstawie zbiorowej umowy licencyjnej ze Słowacką Organizacją Ochrony Praw Autorskich do Utworów Muzycznych /Slovenským ochranným zväzom autorským pre práva k hudobným dielam/ (zwany dalej „SOZA“) jest Vlastimír Katuščak, (zwany dalej "administratorem”).
 3. Niniejsze warunki użytkowania stanowią nieodłączną część rejestracji i korzystania z midishop.

Rejestracja użytkownika

 1. Rejestracja użytkownika przebiega online. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wymaganych danych użytkownika, administrator ma prawo jego konto użytkownika – zablokować - dezaktywować.
 2. O jakichkolwiek zmianach danych dotyczących rejestracji podczas okresu korzystania z midishop użytkownik zobowiązuje się powiadomić administratora o ich aktualizacji w swoim profilu w zakładce ustawienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania rejestracji lub ograniczenia dostępu użytkownikowi, który narusza warunki korzystania z serwera www.midishop.sk lub ogólnie wiążące przepisy prawne obowiązujące w Republice Słowackiej.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej sumy, jeżeli do przerwania rejestracji lub usług doszło na jego życzenie, ewentualnie z jego winy.

Ochrona danych

 1. Zgoda użytkownika: "Rejestracja na serwerze internetowym www.midishop.sk oznacza moją zgodę dla administratora na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych w zakresie formularza rejestracji w celu korzystania z usług niniejszego portalu."
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej.
 3. W przypadkach ustanowionych przez obowiązujące prawodawstwo, administrator na prośbę może przekazać relewantne dane użytkownika odpowiednim władzom lub organom ścigania.

Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że w czasie korzystania z usług midishopu nie będzie naruszał norm prawnych obowiązujących w Republice Słowackiej i nie będzie zachowywał się w sposób sprzeczny z obowiązującymi zasadami etyki.
 2. Nie będzie w sposób jawny lub ukryty propagował przemocy lub jakiejkolwiek formy rasizmu, rasowej lub religijnej dyskryminacji.
 3. Nie będzie w sposób jawny lub ukryty propagował spożywanie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, narkotyków, środków odurzających i ich stosowanie.
 4. Nie będzie używał wulgaryzmów, określeń dwuznacznych lub jakichkolwiek słownych czy graficznych formy określeń, które są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etyki.
 5. Nie będzie zagrażał fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.
 6. Nie będzie propagował jakiejkolwiek formy pornografii i rozpowszechniał materiały oraz zdjęć o tematyce erotycznej.
 7. Nie będzie propagował towaru, którego zakup, oferowanie lub sprzedaż narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich (np. prawa autorskie lub prawa do ochrony utworów artystycznych, prawa do znaku towarowego, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) jak również inne prawa osób trzecich.
 8. Użytkownik nie może proponować lub dopytywać się o towar nielegalnego pochodzenia lub taki, który w inny sposób jest sprzeczny z przepisami prawnymi czy zasadami dobrych obyczajów.
 9. Nie będzie oferować reklamy jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, jakimkolwiek produktom czy usługom – nie obowiązuje dla stosunków komercyjnych ustalonych między użytkownikiem a administratorem.
 10. Nie będzie przedstawiał jakichkolwiek informacji o innym podmiocie, zwłaszcza informacje nieprawdziwe lub obraźliwe.
 11. Nie będzie omijał warunków korzystania z midishopu.
 12. Użytkownik nie będzie w żaden sposób działał na szkodę administratora. Użytkownik nie będzie propagował usług innych podmiotów na portalu, które są lub mogłyby być konkurencyjne w stosunku do administratora w sposób pośredni czy bezpośredni (np. przez publikowanie informacji graficznych, tekstowych lub innych).
 13. Wszystkie usługi oferowane zarejestrowanym użytkownikom mogą być wykorzystane tylko w celach legalnych. Każdy z użytkowników odpowiada za informacje, które umieszcza na serwerze (pliki, ogłoszenia, zdjęcia). Jest zakazane przesyłanie, przechowywanie albo prezentacja jakichkolwiek informacji, danych, czy materiałów, które są sprzeczne z prawodawstwem Republiki Słowackiej, porządkiem publicznym czy zasadami dobrych obyczajów. Administrator nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom i osobom trzecim wynikające z postanowień niniejszej umowy.
 14. W przypadku ukarania administratora z powodu naruszenia przez użytkownika obowiązków zawartych w niniejszych zasadach i ogólnie wiążących przepisach prawnych Republiki Słowackiej, użytkownik musi mieć świadomość, że jest zobowiązany administratorowi w ten sposób powstaną szkodę pokryć w całości.

Prawa i obowiązki administratora

 1. Administrator pomimo podjętych starań nie może zagwarantować nieprzerwanego funkcjonowania, bezbłędnego działania i doskonałego zabezpieczenia portalu i dlatego nie daje użytkownikom żadnych gwarancji.
 2. Administrator nie odpowiada za treść plików, prawdziwość i poprawność ogłoszeń, danych i informacji oraz poglądów opublikowanych przez użytkownika, jak również za opublikowanie fotografii, logo, czy jakiegokolwiek artykułu lub baneru, w stosunku do których użytkownik nie posiada praw na ich publikowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nie dotrzymanie warunków korzystania z midishopu przy dodawaniu plików do archiwum i dawaniu ogłoszeń może powodować usunięcie plików przedmiotowych i ogłoszeń z archiwum bez wystosowania dodatkowego ostrzeżenia w stosunku do użytkownika.
 4. Administrator, w żadnym przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody pośrednie jak i bezpośrednie jakiegokolwiek rodzaju (włącznie ze szkodami, które powstały w wyniku utraconych korzyści lub przerwania handlu) związane z korzystaniem z tego serwera, nieumiejętnością jego użytkowania lub jakiegokolwiek serwera internetowego, do którego te strony odsyłają bez względu na to, czy administrator był lub nie był uprzedzony o powstaniu niniejszych szkód.
 5. Administrator nie odpowiada również za rzeczowość, poprawność i prawdziwość innych informacji jak również nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w wyniku ich stosowania, do których może dojść za pośrednictwem informacji przedstawionych na serwerze. Administrator nie gwarantuje optymalnego połączenia z portalem internetowym. Administrator podobnie nie odpowiada i nie daje gwarancji za jakąkolwiek część lub treść informacji przedstawionych w formie oferty, reklamy, ogłoszenia lub podobnych publikacji, które użytkownicy przedstawiają za pośrednictwem portalu internetowego.
 6. Administrator serwera może, ale nie jest zobowiązany, monitorować lub kontrolować którąkolwiek część serwera, na którą użytkownicy przenoszą lub wysyłają swoje informacje i dane.
 7. Administrator w dużej mierze jest tylko pośrednikiem sprzedaży i nie daje gwarancji jakości, pochodzenia, czy legalności sprzedawanych plików.

Prawa autorskie

 1. Serwer i zakupione na nim pliki są przeznaczone do indywidualnego użytku użytkowników.
 2. Zakazane jest jakiekolwiek rozpowszechnianie lub kopiowanie plików, treści systemu internetowego lub jakiejkolwiek z jego części jakąkolwiek elektroniczną, pisemną, czy ustną formą bez pisemnej zgody administratora.
 3. Zakazane jest zawieranie lub przetwarzanie zawartości systemu internetowego lub jego części w jakimkolwiek dokumencie.
 4. Zakazane jest również jakiekolwiek naruszenie, czy ingerencja w techniczny lub merytoryczny charakter portalu internetowego.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie w swoim ogłoszeniu zdjęć zrobionych przez innych użytkowników serwera w celu sprzedaży swojej własnej rzeczy. Na wykorzystanie tych zdjęć konieczna jest zgoda autora fotografii.
 6. Użytkownik, który sprzedaje lub udostępnia ogłoszenie za pomocą tych stron i narusza prawa autorskie oraz nie przestrzega znaków towarowych, powinien liczyć się z możliwością wszczęcia przeciw niemu postępowania karnego. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie znaków towarowych i praw autorskich.
 7. Jeśli użytkownik nie przestrzega praw autorskich i znaków towarowych jego konto zostanie usunięte.

Ogłoszenia

 1. Każdy użytkownik po zalogowaniu na swoje konto użytkownika ma możliwość w sekcji „dział ogłoszeń“ stosując się do warunków korzystania z serwera www.midishop.sk dodawać na serwerze do wybranych kategorii ogłoszenia oraz usuwać nieaktualne ogłoszenia z serwera.

Reklama

 1. Na serwerze można umieszczać banery reklamowe o wielkości 468x60 i 175x60 w formacie gif.

Ceny oferowanych usług

 1. Rejestracja, konto użytkownika i dawanie ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Administratorowi przysługuje 25% z całkowitej sumy pochodzącej ze sprzedaży plików na tym serwerze, jednak nie mniej niż 0,2 EURO za jedno pobranie. Tak uzyskane środki finansowe służą na pokrycie opłat dla SOZA i kosztów operacyjnych serwera.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki powstały zgodnie z obowiązującymi ustawami i innymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej. Warunki te mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. W interesie użytkownika jest zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Jeśli użytkownik korzysta ze stron, również po zmianie tych zasad oznacza to jego zgodę na niniejsze zmiany.
 3. Korzystanie z serwera odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.KM Universal V dole