KM Slovakia VHA

Tieto stránky sú určené všetkým, ktorý majú radi dobrú hudbu, či už modernú, alebo ľudovú, hlavne tým, ktorý pracujú s midi súbormi, ale aj všetkým ostatným, ktorý prichádzajú s hudbou a hudobnou produkciou nejakým spôsobom do kontaktu, prípadne potrebujú občas niečo inzerovať v oblasti hudby, alebo naopak nejaký inzerát hľadajú. Tento server funguje ako e-shop, ktorý ponúka široký výber skladieb (midi , mp3) a textov. Na stránkach midishopu môžete nielen nakupovať, ale aj predávať a inzerovať pri dodržaní prevádzkových podmienok používania servera www.midishop.sk.

Úvodné ustanovenia

 1. Internetový server www.midishop.sk (ďalej len „midishop“) je verejný informačno-zábavný internetový server poskytujúci súkromným, fyzickým ako aj právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) komerčné aj nekomerčné služby.
 2. Nasledujúce podmienky upravujú pravidlá používania internetových stránok midishopu jeho používateľmi. Prevádzkovateľom internetového servera midishop je na základe hromadnej licenčnej zmluvy so Slovenským ochranným zväzom autorským pre práva k hudobným dielam (ďalej len „SOZA“) Vlastimír Katuščak, (ďalej len "prevádzkovateľ").
 3. Tieto prevádzkové podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie a používania midishopu.

Registrácia používateľa

 1. Registrácia používateľa prebieha online. V prípade nesprávneho vyplnenia povinných údajov používateľa má prevádzkovateľ právo jeho užívateľské konto blokovať - deaktivovať.
 2. Akékoľvek zmeny registračných údajov počas doby využívania midishopu je používateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi ich aktualizáciou vo svojom osobnom profile - nastavení.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje prevádzkové podmienky používania servera www.midishop.sk alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.
 4. Používateľ nemá právny nárok na vrátenie zaplatenej sumy, pokiaľ k zrušeniu registrácie či služieb došlo na jeho podnet resp. jeho zavinením.

Ochrana údajov

 1. Súhlas používateľa: "Registráciou na internetovom servery www.midishop.sk dávam súhlas prevádzkovateľovi servera na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu registračného formulára za účelom využívania služieb tohto portálu."
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov pristupovať v zmysle právnych noriem platných v SR.
 3. V prípadoch stanovených platnou legislatívou prevádzkovateľ na požiadanie odovzdá relevantné údaje užívateľa príslušným úradom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Povinnosti používateľa

 1. Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb midishopu nebude porušovať právne normy platné v SR a nebude sa správať v rozpore so všeobecne platnou morálkou.
 2. Nebude otvorenou alebo skrytou formou propagovať násilie a akékoľvek formy rasizmu a rasovej či náboženskej neznášanlivosti.
 3. Nebude otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, tabakové výrobky, drogy, omamné látky a ich používanie.
 4. Nebude používať vulgarizmy, dvojzmysly a akékoľvek iné slovné či grafické vyjadrenia ktoré sú v rozpore so všeobecne platnou morálkou.
 5. Nebude ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých.
 6. Nebude propagovať akékoľvek formy pornografie a odosielať príspevky a fotografie s erotickým obsahom.
 7. Nebude propagovať tovar, ktorého kúpa, ponuka alebo predaj porušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb (napr. autorské práva alebo práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochrannej známke, vynálezy, priemyslové vzory, užitkové vzory) ako aj iné práva tretích osôb.
 8. Používateľ nesmie ponúkať alebo sa dopytovať po tovare nelegálneho pôvodu, alebo ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi.
 9. Nebude poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám – neplatí pre komerčné vzťahy dohodnuté medzi používateľom a prevádzkovateľom.
 10. Nebude uvádzať akékoľvek informácie o inom subjekte, a to predovšetkým informácie klamlivé alebo urážlivé.
 11. Nebude obchádzať prevádzkové podmienky používania midishopu.
 12. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných subjektov, ktoré sú alebo by mohli byť v konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi či už priamo alebo nepriamo (napr. zverejnením grafických, textových či iných informácií).
 13. Všetky služby poskytované registrovaným užívateľom môžu byť využívané iba pre zákonné účely. Každý z užívateľov zodpovedá za údaje, ktoré vkladá na server (súbory, inzeráty, fotografie). Prenos, uchovávanie alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaný. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s uvedeným ustanovením voči registrovaným užívateľom ani tretím stranám.
 14. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ napriek vynaloženému úsiliu nemôže garantovať nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a dokonalé zabezpečenie portálu a v tomto ohľade neposkytuje používateľom žiadne záruky.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah súborov, pravdivosť a správnosť inzerátov, údajov a informácií a názorov zverejnených používateľom, ani za zverejnenie fotografií, loga, či akéhokoľvek príspevku alebo banneru, na ktoré nemá používateľ právo na zverejnenie v zmysle platných právnych noriem.
 3. Pri nedodržaní prevádzkových podmienok používania midishopu pri dopĺňaní súborov do archívu a inzerovaní môžu byť predmetné súbory a inzeráty z archívu odstránené bez dodatočného upozornenia používateľa.
 4. Prevádzkovateľ, nebude v žiadnom prípade zodpovedať za škody priame alebo nepriame akéhokoľvek druhu (vrátane škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním tohto servera, alebo neschopnosťou užívania tohto servera, akéhokoľvek webového servera, na ktorý odkazujú tieto stránky bez ohľadu na to, či bol alebo nebol prevádzkovateľ na možnosť vzniku týchto škôd upozornený.
 5. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za vecnosť, správnosť a pravdivosť ďalších odkazov a tiež nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody týmto užívaním vzniknuté, na ktoré sa je možno pripojiť prostredníctvom odkazov uvedených na serveri. Prevádzkovateľ nezaručuje optimálne pripojenie na internetový portál. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá či neručí za akúkoľvek časť či obsah informácií uvedených vo forme ponuky, reklamy alebo inzercie alebo podobných zverejnení, ktoré sú uvedené na internetovom portáli používateľmi.
 6. Prevádzkovateľ servera môže, ale nie je povinný, monitorovať alebo kontrolovať ktorékoľvek časti servera, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje informácie a data.
 7. Prevádzkovateľ je do značnej miery iba sprostredkovateľom predaja a nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod či legálnosť predávaných súborov.

Autorské práva

 1. Server a súbory na ňom nakúpené sú určené len pre osobnú potrebu používateľov.
 2. Je zakázané akékoľvek ďalšie šírenie či kopírovanie súborov, obsahu internetového systému alebo akejkoľvek jeho časti a to akoukoľvek elektronickou, písomnou či ústnou formou bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa.
 3. Je ďalej zakázané zahrnutie alebo spracovanie obsahu internetového systému či jeho časti do akéhokoľvek dokumentu.
 4. Je tiež zakázané akékoľvek narušenie či zásah do technického alebo obsahového charakteru internetového portálu.
 5. Je zakázané pre svoju inzerciu využívať fotografiu vyrobenú inými používateľmi serveru za účelom predaja svojej vlastnej veci. Pre použitie týchto fotografií je nutný súhlas autora fotografie.
 6. Používateľ, ktorý predáva alebo inzeruje pomocou týchto stránok a porušuje autorské práva a nerešpektuje ochranné známky, sa môže vystaviť možnosti trestného stíhania. Používateľ nesie všetku zodpovednosť za zneužitie ochranných známok a autorských práv.
 7. Používateľovi, ktorý nerešpektuje autorské práva a ochranné známky bude jeho používateľské konto zrušené.

Inzercia

 1. Každý používateľ má možnosť po prihlásení sa do svojho užívateľského konta v sekcií „inzercia“ pri dodržaní prevádzkových podmienok používania servera www.midishop.sk pridávať na server do prednastavených kategórií inzeráty a taktiež už neaktuálne inzeráty zo servera odstraňovať.

Reklama

 1. Na server je možné umiestniť reklamné bannery o veľkosti 468x60 a 175x60 vo formáte .gif.

Ceny poskytovaných služieb

 1. Registrácia, používateľské konto a inzercia sú bezplatné.
 2. Prevádzkovateľovi prináleží 25% z celkovej sumy z predaja súborov na tomto servery, minimálne však 0,2 EUR za jedno stiahnutie. Z týchto financií sú kryté odvody pre SOZA a prevádzkové náklady servera.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Podmienky môžu byť priebežne upravované či inak pozmeňované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Je v záujme používateľa sledovať priebežne tieto podmienky. Pokiaľ používateľ používa stránky aj po zmene týchto podmienok, má sa za to, že so zmenami súhlasí.
 3. Využívanie servera je na vlastné riziko a zodpovednosť.Reklama CZ VDA